Cees in 't Veld

Alt Text

Profiel
Resultaatgerichte en ‘hands-on’ adviseur die zich, met de flexibiliteit en daadkracht van een zelfstandig ondernemer, vanuit een integrale kijk op organisaties richt op advies, ondersteuning, training en counseling.
In staat om vraagstukken snel en diepgaand te analyseren, gemakkelijk relevante verbanden te leggen en trends aan te wijzen. Voorstander van beknopte, duidelijke en visueel aantrekkelijke rapportages om beslissers goed te kunnen informeren. Het beïnvloeden van gedrag in organisaties door heldere normen en waarden en door de juiste ‘tone at the top’ is volgens hem doorslaggevend voor het realiseren van geformuleerde doelstellingen. Vertrouwen, wederzijds respect, plezier en betrokkenheid zijn leidend in zijn manier van werken.

Ervaring
Vanaf 2013 zelfstandig opererend onder de naam Focus op verbeteren. Werkte daarvoor 37 jaar in de accountantspraktijk voor KPMG-kantoren in binnen- en buitenland, waarvan 18 jaar als partner. Door ervaring bij een veelheid van typen organisaties, nationaal en internationaal, wel en niet beursgenoteerd, profit- en not-for-profit, bouwde hij een breed referentiekader op. Was eindverantwoordelijk voor de controle en advisering van een scala aan (nationaal en internationaal opererende) ondernemingen, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties, musea en zelfstandige bestuursorganen.

Specialisme
Uitgebreide kennis van en ervaring in organisatiedoorlichting, verbetering van de bedrijfsvoering, advies en ondersteuning bij de financiële functie, ondersteuning bij accountantscontrole, training aan non-financials en toezicht. Kwaliteitsverhoging, procesverbetering, toekomstgericht denken, risicomanagement en ‘lean thinking’ staan hierbij centraal.

Passie
Het toekomstbestendiger maken van organisaties, het creëren van waarde en doelmatige inzet van publieke middelen door het versterken van het financiële bewustzijn, het verbeteren van de managementinformatie, efficiëntere processen, minder verspilling, betere kwaliteit, hogere klant- en personeelstevredenheid en betere financiële resultaten.

Kenmerkende opdrachten

  • Bij een groter ROC in de Randstad als overbrugging van de periode tussen vertrek van de vorige manager en de komst van de opvolger onder meer verantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling, het opstellen van de financiële meerjarenraming, het verzorgen van periodieke managementinformatie, het opstellen van de jaarrekening, het onderhouden van contacten met de controlerend accountant en de ontwikkeling van een nieuw allocatiemodel.
  • Bij een samenwerkingsschool van twee grotere ROC’s in de Randstad een organisatiedoorlichting uitgevoerd en vervolgens ondersteund bij het uitwerken van twee toekomstscenario’s. Na de keuze voor één van de twee scenario’s mede vormen gegeven aan de inrichting van de bedrijfsvoering van de samenwerkingsschool.
  • Ondersteuning Ondernemingsraad bij adviesaanvraag inzake fusie in de hotelsector, inclusief het aanreiken van relevante kennis en het beoordelen van de letter of intent en de business case onder de fusie.
  • Bij een stichting in de culturele sector opgetreden als klankbord voor de bestuurder op gebieden als organisatieontwikkeling, risicomanagement, bedrijfsvoering en managementinformatie.
  • Voorzitter Commissie Herziening Prijsfactoren MBO, op verzoek van de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ. Deze commissie heeft via het rapport Prijsfactoren onder de Loep binnen de haar gestelde taakopdracht en randvoorwaarden in juni 2014 advies uitgebracht over de herziening van de prijsfactoren in het mbo en de verdeling van EUR 75 miljoen extra budget voor praktijk- en techniekonderwijs. Het advies omvatte mede een vereenvoudiging van het aantal prijsfactoren, een harmonisatie van ROC’s/vakinstellingen enerzijds en AOC’s anderzijds en een spoorboekje voor verdere acties in de toekomst.

Contactgegevens:
c.intveld@q-associates.nl
06 – 53 13 17 42