Missie & Visie

Van ervaring naar verbetering

Krachtig samenwerkingsverband

Q-Associates is een krachtenbundeling van ervaren managers uit de (semi-)publieke sector. We zijn met name actief binnen onderwijs. Dat doen we al lang, en met heel veel plezier.

Wij stellen de vragen die er toe doen en helpen de publieke sector beter te maken!

Waarom Q-Associates

Dit is wat we bieden

 • Essentiële ervaring

  We zijn een samenwerkingsverband van zeer ervaren zelfstandig professionals

 • (Semi) publieke sector

  Actief in de (semi) publieke sector en specifiek in de domeinen onderwijs, (jeugd)zorg en verkeer en vervoer/personenmobiliteit en fysieke infrastructuur

 • Duurzaam resultaat

  We willen een duurzame bijdrage leveren aan het vergroten van de professionaliteit en de slagkracht van de publieke domeinen waarin we actief zijn

 • Betrokkenheid

  We werken vanuit een betrokken instelling en omdat we het leuk vinden

 • Verschillende perspectieven

  We menen dat we meerwaarde kunnen leveren doordat we jarenlange ervaring hebben in deze sectoren en vanuit verschillende perspectieven naar publieke vraagstukken kijken: multi-sectoraal. Zo is 1+1 echt 3

 • Strategische en management oplossingen

  We richten ons op strategische en management vraagstukken –vaak op het grensvlak van publiek en privaat- die een integrale oplossing vragen en waar bestuurders/directies mee worstelen

 • Synergie

  We werken vanuit een samenwerkingsmodel met onze associates. We kennen geen hiërarchie: what you see is what you get!

3 thema's binnen de (semi) publieke sector: Markten, mensen, middelen

Markten: extern speelveld

Organisaties in de (semi) publieke sector – geheel of gedeeltelijk bekostigd uit de publieke middelen – zijn complex en staan voortdurend in de spotlights. Helemaal wanneer zaken dreigen mis te lopen.

Van u als bestuurder of directie wordt verwacht dat u publieke doelstellingen en resultaten realiseert met een bedrijfsmatige benadering. Hierbij moet u tegelijkertijd verschillende externe belanghebbenden bedienen én de toezichthouder de ruimte bieden om effectief te kunnen opereren.

Wij hebben gevoel voor die maatschappelijke verhoudingen en voor de manier waarop de omgeving kijkt naar uw resultaten. Vanuit dit bewustzijn kunnen wij u ondersteunen.

Mensen: intern speelveld

In organisaties binnen de (semi) publieke sector vormen mensen de kern van het ‘productieproces’. Mensen op de werkvloer bepalen hoe de organisatie functioneert. Aan de klantenkant bepalen zij hoe de organisatie wordt ontvangen.

U geeft leiding aan uw mensen en zet met hen de koers uit.

De meetbare prestaties zijn anders dan in de commerciële sector en vaak minder eenduidig. Dit vereist specifieke kennis en vaardigheden. Het gaat – ook in de publieke dienstverlening- steeds meer om resultaat- en klantgericht werken. Dit vergt van u een inspirerende leiderschapsstijl: u wilt uw collega’s en medewerkers meekrijgen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Intrinsieke waarden spelen een grote rol; zij geven richting aan de manier van werken.

Wij onderkennen deze bijzondere werkomstandigheden en combineren ervaring in het aansturen van professionals zowel in een maatschappelijke, als in een private context. Dit maakt ons uniek.

Middelen: faciliteiten

Organisaties in de (semi) publieke sector hebben behoefte aan de juiste ondersteunende faciliteiten; zij vormen een van de voorwaarden voor goed functioneren. Hierbij kunt u denken aan middelen als huisvesting tot up-to-date managementinformatie, van efficiënt werkende ICT-systemen tot een transparante boekhouding.

Aan de andere kant staat het primaire proces centraal: daar waar uw organisatie en uw klanten of afnemers elkaar ontmoeten. Wij zien het belang van deze balans, en ook het gevaar van een te groot accent op de interne diensten. Vanuit dit besef kijken wij in onze advies- en managementtrajecten naar uw primaire processen: hoe kunt u weer terug naar de kerndienstverlening, hoe gebruikt u moderne communicatiekanalen om uw klanten te bedienen, wat betekent dit voor uw mensen en middelen?

Vrijblijvend informeren of wij iets voor u kunnen betekenen?

Neem contact op