Rien Wiegeraad

Alt Text

Profiel

Profiel
Energieke, authentieke en resultaat gedreven adviseur en Interim Directeur/ -Manager, die zich de interne en externe bestuurlijke context van een vraagstuk en de daarmee samenhangende belangen van betrokken partijen, snel eigen weet te maken. Jarenlange directie – ervaring binnen de Consultancy wereld.
Onafhankelijk, betrokken, transparant, uitgaand van een integrale benadering, professional met een Human Resources achtergrond. Weet flexibel mee te bewegen, integer, stuurt op ‘mens realiseert resultaten’, is daarbij “aardig lastig” en koersvast.
Beschikt over een gedegen kennis van en ervaring met het doorvertalen van Visie en strategie naar governance, besturing, structuur, beleid en –instrumenten en het implementeren van verandering door het pro – actief meenemen van bestuurders, managers, medewerkers en medezeggenschap.

Ervaring
10 jaar ervaring als intern- adviseur binnen de Financiële Sector, 25 jaar als extern adviseur, manager, projectleider, partner en Senior Partner bij consulting organisaties en vanaf juli 2013 als zelfstandig adviseur en interim – directeur (binnen publieke sector en onderwijsorganisaties)

Specialisme
Blijvende verbetering realiseren door toetsen, implementeren, en doorvertalen van ambities, visie en strategie naar besturing en organisatie – inrichting. Fungeren als gesprekspartner en coach van het bestuur, bewaken van, en draagt zorg voor, de ‘rechte rug’ tijdens het veranderproces, voert waar nodig de robuuste dialoog, creëert energie, enthousiasme, geeft vertrouwen en pakt door.

Passie
Bestuurders en medewerkers in organisaties zodanig ondersteunen en versterken dat zij uit eigen beweging die dingen doen, die zij eerst niet voor mogelijk, niet haalbaar en / of ongewenst beschouwden. Zij hebben zich ontwikkeld van weerstand naar leerstand. Zijn trots, tevreden en gaan met elkaar vol vertrouwen de gezamenlijke toekomst in.
De doorgevoerde reorganisatie, herstructurering, herpositionering levert op dat daarmee een inspirerende en blijvende bijdrage is gegeven aan de organisatie ambities en -resultaten.

Kenmerkende opdrachten

  • Directeur (ad interim) bij een ROC in Zuid Holland. Gezamenlijke en gedragen visie op de bijdrage van Strategische Stafdiensten aan het onderwijs ontwikkeld en geïmplementeerd met teruggang in aantallen WTF’s en met positief advies van de OR. Visie document op de HRM functie opgesteld. Herinrichting en herpositionering van de HRM functie komende uit een situatie van operationeel en uitvoerend HRM adviseur naar het model van Business Partner. HRM – beleid ontwikkeld op een veelheid van onderwerpen zoals; Strategische Formatie Planning, Salarismix, werkverdeling, professionalisering, MD, gesprekkencyclus enz.
  • Lid evaluatie commissie van een minister. De commissie heeft in opdracht van de minister een beleidsafspraak die in het regeerakkoord is overeengekomen geëvalueerd. Een twee jaar eerder opgeleverd adviesrapport vormde de basis voor deze opdracht. De minister heeft mij gevraagd als de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in de commissie zitting te nemen De commissie heeft binnen de gegeven tijdslijnen een rapportage met bevindingen opgeleverd.
  • Hoofd HRM (ad interim) bij een ROC in Zuid Holland. Nadat een fusie tussen 2 grote ROC ’s niet is doorgegaan is dit ROC op weg gegaan voor haar zelfstandige toekomst een daarop afgestemde nieuwe visie en strategie te ontwikkelen. Daarbij past dat de HRM functie en de – activiteiten opnieuw worden gepositioneerd en ingericht. Een doorlichting van de HRM functie, het doorvoeren van de daaruit voortvloeiende (gedrags-)veranderingen, de transitie van operationele en uitvoerende HRM functie naar het model van business partner maakte daarvan deel uit. Verder zijn een aantal beleidsonderwerpen opgepakt en is nieuw beleid ontwikkeld voor o.a.; salarismix, functiehuis, gesprekkencyclus, HRD, implementatie van AFAS en het daaruit voortvloeiende concept van E.S.S. en M.S.S. en is een bijdrage aan de vorming van een zelfstandig Techniek College geleverd.
  • Programma manager bedrijfsvoering bij een onderwijsinstelling in het V.O., waarbij de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de RvT opdracht heeft gekregen de nieuw geformuleerde strategische ambities te realiseren, die in een koersplan zijn verwoord. De opdracht voor het CvB behelst de plannen te ontwikkelen, deze concretiseren en te implementeren.De opdracht aan de programma manager omvat het opstellen van een plan van aanpak voor de ondersteunings-, bedrijfsvoeringsfuncties, inrichting, inbedding, structuur en implementatie. Het plan van aanpak wordt geheel in lijn gebracht met de strategische ambities die in het koersplan zijn uitgezet.

Contactgegevens:
r.wiegeraad@q-associates.nl
06 – 12 07 36 78